Publikacje

prague-980732_1920
Biblioteka (Praga); izoca (pixabay); CC0

Zawsze  aktualny wykaz dostępny jest na stronie Wydziału.  

Poniżej informacje o niektórych z moich tekstów (zwłaszcza dostępnych – do przeczytania, bądź też nabycia) w Internecie:

2020 

Klasyfikacja funkcji Sejmu RP, Przegląd Prawa i Administracji 2020,  nr 120/1, s. 123-132
10.19195/0137-1134.120.10

Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP w związku z brakiem przyjęcia ślubowania od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmyta, red. Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło, Marcin Michał Wiszowaty, Uniwersytet Gdański. Wydawnictwo, Gdańsk 2020, s. 945-951
ISBN 978-83-7865-969-3

2019 

Conference of Parliamentary Committees for Union Affairs of Parliaments of the European Union, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2019, nr 6, s. 103-112
10.15804/ppk.2019.06.08

Funkcja europejska Sejmu RP, Uniwersytet Wrocławski. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wrocław 2019, s. 235
ISBN 978-83-66066-47-2 10.23734/23.18.060

Konstytucyjna zasada samodzielności samorządu terytorialnego, [w:] Prawo samorządu terytorialnego: doświadczenia, wyzwania i perspektywy. Lubuskie Forum Samorządu Terytorialnego, red. Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska, Anna Feja-Paszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski. Oficyna Wydawnicza, Zielona Góra 2019, s. 13-21. (Acta Iuridica Lebusana 12)
ISBN 978-83-7842-400-0

Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej, [w:] Przegląd Prawa i Administracji 2019, nr 119, s. 93-101 (razem z Agne Juškevičiūtė-Vilienė)
10.19195/0137-1134.119.9

Verfassungsrechtliche Rahmenbedingungen richterlicher Unabhängigkeit im Kontext der aktuellen Regierungspolitik Polens, Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift 2019, nr 1, s. 29-35 (razem z Agnieszką Malicką)
http://www.dpjz.de/dpjz-01-2019/

Władza sądownicza w Polsce: model konstytucyjny i rzeczywistość polityczna po wyborach w 2015 roku, [w:] Demokracja konstytucyjna w Polsce, red. Tomasz Słomka, Dom Wydawniczy i Handlowy Elipsa, Warszawa 2019, s. 180-191 
ISBN 978-83-8017-269-2

Publikacje redakcyjne

Balicki Ryszard, Grabowska Sabina, Jabłoński Mariusz (Red.)
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. Tom 119 / red. Ryszard Balicki, Sabina Grabowska, Mariusz Jabłoński
Wrocław : Uniwersytet Wrocławski. Wydawnictwo, 2019, 244 s.
(Acta Universitatis Wratislaviensis; 3946)
http://ppa.wuwr.pl/category/-812

2018 

O sejmowym posiedzeniu, którego nie było: uwagi na marginesie obrad w Sali Kolumnowej w dniu 16 grudnia 2016 r., Gdańskie Studia Prawnicze 2018, nr  40, s. 413-428 (https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/balicki.pdf)

How reborn Poland became a republic, Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2018, nr 6, s. 15-24 (DOI 10.15804/ppk.2018.06.01 )

Bezpośrednie stosowanie Konstytucji przez sądy, [w:] Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego: wybrane zagadnienia, red. Krzysztof Urbaniak, 
Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2018, s. 255-271
ISBN 978-83-65988-15-7

Demokracja w czasach internetu, [w:] Dookoła Wojtek… Księga pamiątkowa poświęcona doktorowi Arturowi Wojciechowi Preisnerowi, (red.) R. Balicki, M. Jabłoński, Wrocław 2018, s. 347-353 

Konstytucyjne uwarunkowania stabilności Rady Ministrów, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1, s. 205-213 (DOI 10.14746/rpeis.2018.80.1.16

Zmiana zasad tworzenia okręgów wyborczych w wyborach samorządowych w nowelizacji Kodeksu wyborczego z 2018 r., „Przegląd Prawa Konstytucyjnego2018, nr 4, s. 57-69 (DOI 10.15804/ppk.2018.04.04 )  

Wolność zgromadzeń, red. Ryszard Balicki, Mariusz Jabłoński
Wrocław, 2018, s. 203
(Prace Naukowe Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)
ISBN 978-83-65653-39-0  
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/100569

2017

Demokracja: uniwersalna ewolucja i polska praktyka ustrojowa, [w:] (red.) J. Jaskiernia, K. Spryszak,Dwadzieścia lat obowiązywania Konstytucji RP: polska myśl konstytucyjna a międzynarodowe standardy demokratyczne, Toruń 2017, s. 740-749 (ISBN 978-83-8019-713-8 )

Nie-glosa do nie-wyroku, czyli kilka uwag na marginesie sprawy K 5/17, Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” 2017, nr 2, s. 91-9

Recepcja kanclerskiego modelu rządów w Polsce, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2017, nr 5, s. 56-6

Rechtliche Überlegungen bezüglich der Rechtsmässigkeit der 33. Sitzung des polnischen Sejm und der Abstimmung über das Haushaltsgesetz, „Deutsch-Polnische Juristen-Zeitschrift” 2017, nr 1, s. 14-20

Sąd konstytucyjny i demokracja: czyli po co obywatelom sąd konstytucyjny?, [w:] (red.) M. Grzesik-Kulesza, G. Pastuszko, Idea wolności i niezależności w państwie demokratycznym – perspektywa praw jednostki: księga jubileuszowa dedykowana Profesor Halinie Ziębie-Załuckiej w czterdziestą rocznicę pracy naukowej, Rzeszów 2017, s. 172-181 (ISBN 978-83-7996-432-1 )

Ustawa 2.0 szansa czy zagrożenie dla szkolnictwa wyższego, [w:] „Przegląd Uniwersytecki” 2017, nr 4, s. 1-4; (numer dostępny również tutaj

2016

Bezpośrednie stosowanie konstytucji, [w:]Krajowa Rada Sądownictwa” 2016, nr 4, s. 13-19

krótki tekst o konsekwencjach demontażu Trybunału Konstytucyjnego i konieczności powrotu do konstytucyjnie umocowanie rozproszonej kontroli konstytucyjności

Spór o Trybunał Konstytucyjny czy o demokrację?, [w:] „Instytut Idei” 2016, Nr 9, s. 50-52

Czy spieramy się o Trybunał Konstytucyjny, czy jednak problem sięga jeszcze głębiej i dotyka podstaw ustroju RP? Krótki tekst o konsekwencjach demontażu Trybunału Konstytucyjnego.

2015

Ograniczenia swobody prowadzenia kampanii wyborczej w  świetle Kodeksu Wyborczego, [w:] „Polityka i Społeczeństwo” 2015, Nr 3(13), s. 33. – 45 (razem z K. Piech)

Eutanazja – „prawem do śmierci”?, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2015, Nr 1 (23), s. 135-158 (razem z J. Zawadką)

Geneza prawa petycji, [w:] Teoretyczne i praktyczne aspekty realizacji prawa petycji, pod red. Ryszarda Balickiego i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2015, s. 19-26

Europejskie źródła konstytucyjnego federalizmu północnoamerykańskiego, [w:] „Przegląd Prawa i Administracji” 2015, Tom 100/2, s. [325]-336 (razem z A. Ławniczakiem)

Zagadnienie „rozdziału europejskiego” w Konstytucji RP – uwagi de lege ferenda, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa  Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015, s. 95-106

Udział Rady Ministrów w tworzeniu prawa europejskiego, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa  Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015, s. 119-132

Prezydent RP a proces stanowienia prawa europejskiego, [w:] Zasada pierwszeństwa prawa  Unii Europejskiej w praktyce działania organów władzy publicznej RP, red. M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, Wrocław 2015, s. 171-184 (razem z A Ławniczakiem)

Prawo dzieci migrantów , [w:] Konwencja o prawa dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S.L. Stadniczeńko, Warszawa 2015, s. 282-292 (razem z P. Matusz-Protasiewicz)

The democratic deficyt in the European Union, [w:] „Globalization, the State and the Individual” 2015, nr 4(8), s. 63-73

2014

Zwierzchnictwo prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy), [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, Nr 2 (18), s. 13-25

 o Prezydencie RP raz jeszcze, ale tym razem wstępna analiza kompetencji głowy państwa w zakresie obronności

Kształtowanie się państwowości Polski i Litwy w czasach nowoczesnych, [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, tom XXXI,  s. 747- 761 (razem z A. Ławniczakiem)

Pozasądowe procedury rozwiązywania sporów między jednostkami, [w:] Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, pod red. Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2014, s. 901-913

Die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs: ausgewählte Probleme, [w:] Verfassungsrechtsprechung in Polen: Dokumentation und Analyse der Entscheidungen des polnischen Verfassungsgerichtshofs 2000-2009, B. Banaszak, T. Milej, C. Schmidt (Hrsg.), Köln 2014, S. 1-30

Zniesienie kary śmierci w Polsce, [w:] Aktualne wyzwania ochrony wolności i praw jednostki: prace uczniów i współpracowników dedykowane Profesorowi Bogusławowi Banaszakowi, pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2014, s. 15-23

Zwierzchnictwo prezydenta RP nad siłami zbrojnymi: (wybrane problemy), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2, s. 13-25

2013

Pozakonstytucyjny wymiar sprawiedliwości, [w:] Konstytucyjny model władzy sądowniczej w Polsce: wybrane problemy, pod red. Mariusza Jabłońskiego i Sylwii Jarosz-Żukowskiej, Wrocław 2013, s. 217-238 (razem z A. Ławniczakiem)

2011

Koniec państwa narodowego?, [w:] „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, nr 86, s. 11 – 25.

Demokracja oraz jej deficyt w Unii Europejskiej, [w:] „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, Nr 4 (8), s. 11-27

o pojęciu demokracji i jej – ewentualnym – braku w  strukturach  Unii Europejskiej

2010

Relacje między organami władzy wykonawczej – na drodze do systemu kanclerskiego?, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, s. 329-353

Członkostwo w Unii Europejskiej a zmiana Konstytucji RP z 1997 roku – prawo unijne jako stymulator ?, [w:] Konieczne i pożądane zmiany Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, pod red. Bogusława Banaszaka i Mariusza Jabłońskiego, Wrocław 2010, s. 55-61 (razem z B. Banaszakiem)

2009

W sprawie ratyfikacji Traktatu z Lizbony,  „Przegląd Sejmowy” 2009, Nr 2(91), s. 127-130

opinia o konstytucyjnym sposobie ratyfikacji Traktatu z Lizbony

2008

E-voting – przyszłość demokracji?, Elektroniczny Biuletyn Naukowy e-Bulletin nr 3/2008, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej <http://cbke.prawo.uni.wroc.pl/modules/Publikacje/e-Bulletin/>

Mówienie o przyszłości zawsze przypomina wróżenie z fusów i nawet jeżeli komuś udaje się trafnie przewidzieć jakieś wydarzenia, to zazwyczaj dopiero dużo później możemy potwierdzić jego intuicję. Nowoczesne społeczeństwo obywatelskie nie może funkcjonować bez nowoczesnych technologii. Wprawdzie to nie technika tworzy procesy demokratyzacyjne, ale polityczna wola społeczeństwa i jego reprezentantów, jednak Internet może stanowić pewną szansą, odgrywając rolę katalizatora i wzmacniacza dla nowatorskich koncepcji politycznych. Aktywne współuczestnictwo, nie tylko pasywny odbiór, to może być kolejny etap rozwoju Internetu. Ale Internet to nie tylko szansa to również może być zagrożenie…

Die Bildung und Finanzierungsgrundlagen politischer Parteien in Polen, [w:] Die Finanzierung von politischen Parteien in Europa : Bestandsaufnahme und europäische Perspektive / Gerrit Manssen (Hrsg.), Frankfurt am Main [u.a.] Lang, 2008, S. 39-49 (razem z A. Malicką)

2007

E-voting – szanse, możliwości, zagrożenia, [w:] Alternatywne sposoby głosowania a aktywizacja elektoratu, red. S. Grabowska, R. Grabowski, Fundacja Promocji Prawa Europejskiego, Rzeszów 2007, s. 50-74 (wspólnie z A. Preisnerem)

2006

Europejski system ochrony praw człowieka, [w: ] Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, red. A. Florczak, B. Bolechów, Wydawnictwo Adam Marszałek 2006, s. 63 -86

o prawach człowieka pisali już wszyscy 😉 musiałem więc i ja coś napisać…

Członkostwo w UE a zmiana Konstytucji RP z 1997 – prawo unijne jako stymulator zmian, [w:] „JURISPRUDENCIJA” 2006, Nr 12(90), s. 99-102

2005

Opinia prawna w sprawie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o ochronie wypłaty wynagrodzeń osób zatrudnionych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej ,  Kancelaria Senatu, Opinie i Ekspertyzy nr 25 (2005)

Kompetencje Prezydenta RP wobec ustawy uchwalonej przez parlament, [w:] “Pro publico bono, Zeszyty Naukowe DWSSP Asesor, 2005 r. Nr 1, s. 11-29

Wśród kompetencji przynależnych głowie państwa, zarówno w parlamentarnym jak i prezydenckim systemie rządów, możemy znaleźć również czynności odnoszące się do aktu prawnego uchwalonego przez parlament. O tym właśnie jest ten artykuł

2004

Opinia w sprawie utworzenia wspólnej (poselsko-senatorskiej) komisji ds. europejskich[w:] „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2, s. 133-138 (razem z B. Banaszakiem)

Opinia w sprawie możliwości określania przez przyszłą komisję ds. europejskich stanowiska wiążącego Radę Ministrów na forum Unii Europejskiej, [w:] „Przegląd Sejmowy” 2004, nr 2, s. 156-163 (razem z B. Banaszakiem)

2003

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej a funkcjonowanie parlamentu – kilka uwag wstępnych, [w:] Sześć lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Doświadczenia i inspiracje, red. nauk. L. Garlicki, A. Szmyt, Warszawa 2003, s. 11-18

krótki – z konieczności – tekst o tym jak się zmienia funkcjonowanie parlamentu państwa członkowskiego UE

Sądownictwo polubowne w Polsce, „Przegląd Prawa i Administracji” 2003, tom LIV, s. 35-51

Tekst ten jest trochę inny niż pozostałe, przedstawiam w nim pojęcie alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR, od: „Alternative Dispute Resolution”), zwłaszcza zaś funkcjonujący w Polsce model sądownictwa polubownego

2002

Rzecznik Praw Obywatelskich, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak, A. Preisner, Warszawa 2002, s. 789-805

W państwach demokratycznych funkcjonują różne organy mające na celu zapewnienie przestrzegania prawa np. sądów konstytucyjnych czy tez sądy administracyjne. Wydawać się więc może, iż w  takiej sytuacji nie ma potrzeby ustanawiania  dodatkowej  instytucji  kontrolnej  w  postaci  ombudsmana. A jednak…

2000

Konstytucyjna pozycja głowy państwa w różnych systemach rządów, „Przegląd Prawa i Administracji”, 2000, t. XLIII, s. 137-155

artykuł poświęciłem – uproszczonemu z konieczności – przedstawieniu pozycji prawnej głowy państwa w różnych systemach rządów

Konstytucyjna pozycja Rady Ministrów RP, „Przegląd Prawa i Administracji” 2000, tom XLIV, s. 185-212

tym razem artykuł o pozycji ustrojowej Rady Ministrów w RP

Skarga konstytucyjna jako pismo procesowe, [w:] Skarga konstytucyjna, red. J. Trzciński, Warszawa 2000, s. 155 – 169

artykuł poświęcony został skardze konstytucyjnej i ukazał się w pierwszej w Polsce monografii poświęconej tej instytucji

1999

Weto prezydenckie jako element postępowania legislacyjnego, „Przegląd Sejmowy” 1999, nr 3, s. 42

jeden z tekstów poświęcony prezydentowi, tutaj przedstawiam weto prezydenckie

1998

Uprawnienia Prezydenta w nowej konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia podstawowe, „Przegląd Prawa i Administracji”1998, t. XL, Acta Universitatis Wratislaviensis No 2079, s. 21-40

Urząd Prezydenta (wówczas jeszcze PRL) został przywrócony do polskiego systemu prawnego w kwietniu 1989 r. Postanowienia wówczas wprowadzone – w tym zakres kompetencji prezydenta – uwarunkowane były kompromisem zawartym podczas obrad „okrągłego stołu”. W kolejnych latach próbowano pozycję prezydenta wpasować w logikę systemu parlamentarno-gabinetowego funkcjonującego w naszym kraju, nie do końca się to jednak udało…

Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 1998 r. (sygn. akt K.17/98), [w:] „Przegląd Sejmowy” 1998, nr 4 (1998), s. 156-163

1997

Małe konstytucje w polskim prawie konstytucyjnym, [w:] Studia nad prawem konstytucyjnym, Acta UWr.1997, Prawo CCLVII, 1997 r. s. 11

Zagmatwana historia naszego państwa sprawiła, iż trzykrotnie już uchwalano akty konstytucyjne, które jednak swą regulacją nie obejmował wszystkich materii konstytucyjnych. Akty te w polskim prawie konstytucyjnym nazywane są „Małymi konstytucjami”. Pojęcie to – jakkolwiek nie zostało normatywnie zdefiniowane – używane było i jest powszechnie, i to zarówno w tekstach publicystycznych, jak i w rozważaniach doktrynalnych. Tekst ten został napisany do księgi ku czci profesora Kazimierza Działochy.

1996

O niezawisły sąd – na marginesie prac Sekcji Ustroju Sądownictwa Komisji Prac Ustawodawczych Ministra Sprawiedliwości Rządu RP w Londynie, „Przegląd Prawa i Administracji” 1996, tom. XXXIV, Acta Universitatis Wratislaviensis No 1850, s. 24

Tekst ten był moim pierwszym opublikowanym artykułem o aspiracjach naukowych 😉 Poświęcony został polskim prawnikom, którzy w ciężkim czasie wojny i pobytu na emigracji uznali, iż ich obowiązkiem jest zajęcie się reformą Prawa o Ustroju Sądów Powszechnych, czyli zagadnieniem – wydawałoby się – jakże dalekim od bieżących trosk i kłopotów